SMYRNA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Ege Yaşam Hastanesi) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Smyrna Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ege Yaşam Hastanesi) Tarafından hazırlanmıştır

Kişisel verilerin işlenme amaçları;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; Smyrna Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ege Yaşam Hastanesi) tarafından verilen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı ya da ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Smyrna Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ege Yaşam Hastanesi) tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilmektedir.

 • Adınız, soyadınız, T.C. numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Hastanemizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Otoparkı kullanmanız durumunda araç plaka veriniz,
 • Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, fax ve diğer vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen tüm sağlık verileriniz,
 • Anjio görüntüleri ve operasyon görüntüleri
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla anlaşmalı olduğumuz özel sağlık sigortası şirketleri verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla analiz yapma,
 • İlaç temini, kimliğinizi teyit etme ve hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • Hastanemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Hastanemizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması (Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi, işyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız),
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, talep ve şikayetlerin yönetimi ve takibi,
 • Hasta kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Hastanemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi (Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama, Çalışan sözleşme süreci yönetimi, Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması, Kan grubu listelerinin tutulması, Adli Sicil Kaydı, Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi, Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi, Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,
 • Hastanemizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve / veya sitede gezilmesi, çerezlerin kullanılması,
 • Hastanemizin düzenlediği etkinlik, eğitim, organizasyonlara katılım sağlanması,
 • Çalışan adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, Gerektiği takdirde, Çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer bağlantılı şirketlerimize yönlendirme yapmak,
 • Hastanemiz Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası (Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi, internet log kayıtlarının tutulması)

  amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

 • Yetki vermiş olduğumuz, Hastanemiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamda iş ortaklıkları, yüklenici şirketler, lojistik firmaları, tedarikçiler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına aktarılması;

Smyrna Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ege Yaşam Hastanesi) tarafından kişisel verileriniz, KVKK’ nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri;

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla; çalışan beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, erp yazılımı, insan kaynakları sistemi ve yazılımı, formlar, tedarikçiler, loglama, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Hasta Hakları Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Smyrna Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ege Yaşam Hastanesi) ‘ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem digital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

KVKK’ nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız;

Hastanemize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • Kişisel veri olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri olarak işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Değişen kişisel verilerinizin güncellemesini isteme,
 • Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, “Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ıslak imzalı bir nüshasını, Smyrna Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ege Yaşam Hastanesi) adına Ali Fuat Cebesoy Mah. 9135/4 Sk. No:4 Karabağlar – İZMİR iletişim adreslerine şahsen veya posta / kargo vasıtasıyla ileterek kullanabilirler.

WhatsApp chat
Web Tasarım webgrafik35.com & TCO İnternet Hizmetleri